top of page

ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ

Какво е  Личностно развитие с коне ( Horse Assisted Education)?
Това е обучение където конете са в ролята на тренъори.  Това е учене чрез опит, анализ и размисъл. Конете не са използвани тук като инструменти за обучение а те са активни участници в семинарите и в процеса на обучението на хората.
Как преминава процеса на обучението по време на семинарите?
Чрез анализиране на поведението на конете и техните реакции на специфичните нагласи на участниците. Наблюдавайки това как конете реагират или не реагират на човешкото поведение, можем се разбере по-добре силните и слабите страни на участниците. Чрез дискусия, анализ и  размисъл може да се заключи, кои нагласи и поведение, биха били по-ефективни в различни житейски ситуации.
Кой провежда обучението?
Семинарите се провеждат от професионален фасилитатор, и експерт по психология на конете, който може да прецени най-добре как да подпомогне на отделните лица или групи в  процеса на семинарите.
Каква е ролята на фасилитатора?
Той подкрепя образователния процес и помага за трансфера на получения опит в професионалния живот. Фасилитаторът обаче е в сянката на процеса и само помага на участниците да виждат себе си и обратна връзка, която получават от конете.
Какво дава участието в семинара?
Моделът на учебната програма дава възможност на всеки човек по-добре и по-дълбоко да опознае себе си и другите, чрез участие в упражнения с конете, последвано от анализ на емоции, поведение, обсъждане на резултатите и техните последстивия . Определяне на най-добрите практики и  как те се отнасят до поведението ни по време на работа и у дома. Проучването се основава тук на индивидуалния опит и експериментиране, съчетано с размисъл, анализ и извод как наученото най-добре да се използва в ежедневния живот и работа.

С какво се различава този метод от други форми на обучение?
Неговата стойност и ефективност идва от добавянето на жив елемент  - конете - с техните разнообразни личности, нагласи, мотивация и настроения - така, както е с хората, с които живеем и работим.

 

Колко ефективен е този метод?
Опитът показва, че този метод на образование е много по-бързо и по-мощен в сравнение с други форми на обучение. 1 или 2-дневни семинари позволяват да се постигнат подобни промени в поведението и отношението на участниците, които могат да се видят след няколко дена на традиционното обучение. Като резултат, този метод е по-икономичен, тъй като спестява време и бюджет за обучение.

 

От какво произлиза ефективността му?
Такава висока ефективност на метода се дължи на факта, че това е емоционален процес.  Самото знание не променя поведението на хората, така че не може да се очаква забележими ефекти на промени в нагласите и поведението, ако науката не е свързана с опита и силни емоции. Промяна на поведението се влияе само от промяна в вярвания за себе си и ефективността на представените нагласи и модели на поведението.

 

От какво идва промяната във вярвания по време на семинарите?
Семинарите са свързани с емоции и могат да се комбинират с промяна в убежденията. Тази промяна е в резултат на получаване на незабавна  и обективна обратна връзка. Особеното предимство е, че обратната информация не се предоставя от треньора, тя не е субективна оценка на друго лице, което има  свои собствени филтри и вярвания. Обратната връзка е обективна, ясна и недвусмислена, предоставена от коня. Той не разполага със собствени скрити цели и живее само в настоящето, "тук и сега" се отнася пряко и изключително на сегашната ситуация и това, което участникът вняса към нея.

 

Възможно ли е да се прехвърли тези преживявания в ежедневната ни работа, взаимоотношения с другите?
Важен елемент от семинарите е прехвърлянето на опита в работната и ежедневната ни среда. Експериментирайки с новата ситуация, с различни нагласи и поведение участниците по-бързо в сравнение с други методи на обучение откриват нови начини на поведение и имат възможност да еценят тяхната ефективност.  Участниците  добре запомят това преживяване, защото то е свързано с емоциите. Дискусия и размисъл, които се случват след всчко упражнение позволява да се възприемат новите преживявания. Като резултат, участниците са силно мотивирани да направят промени в поведението си на работното място. С други думи, след семинара хора не само знаят, но и искат да променят поведението си на по-ефективно и по-ефикасно.


Какви са другите предимства?
Допълнително предимство е интегрирането на екипи в една обща, положителна цел, което обикновено се случва, когато хората минават през емоциите. Такива семинари могат да спестят допълнително обучение за справяне с емоции, отиване отвъд зоната на комфорта, изграждане на самочувствие, преодоляване на страхове, тъй като те са неделима част от семинарите. Дейности с коне предоставят  максимално съчетание на  мисълта - тялото - и чувствата, което е в основата на една добре развита емоционална интелигентност, която е  ключът към ефективността ни  в личния си живот и кариерата.

Защо са използват конете в обучение на хората?
Има много причини, поради които трябва да се използват коне във възпитанието на човека. Тези семинари предлагат уникално нещо, което никоя друга програма не може. То е голямо, живо, дишащо и отговорарящо на човека същество, което създава постоянно променяща се и развиваща среда следвайки човека и неговия опит.
Какво прави конете подходящ за да са тренъори?
Конете са изключително чувствителни към това, което се случва в тяхната среда, те поддържат постояно съзнание за промените около тях и да реагират тях.  Тоова е абсолютно условие за тях да оцелеят. Конете са толкова различни, индивидуални личности, физически определени и ограничени, колкото и  хора работещи с тях. Най-важното, обаче, е, че те дават незабавна и абсолютна обективина обратна връзка, която ни кара да разберем какво трябва да променим в нашите нагласи и поведение, за да се постигнем партньорство  нужно за за постигане на определена цел, задача.
От къде коня взима информация за човешки способности?
Партнъора - кон перфектно и точно усеща нивото на доверие на човек до себе си, неговото самочувствие, познаване на ситуацията и междуличностни умения. Конете напълно безвъзмездно дават възможност да се разпознае това, което трябва да се промени, за да успеем в нашите лични и професионални отношения.
Защо семинари с коне могат да бъдат по-ефективни за служители, от другите форми на обучение достъпни на пазара?
Може да се погледнете на тези семинари от гледна точка на обучение, провеждани в компании и корпорации. Често се случва, че работниците взимайки участие е обучение с управителя си , не се чувстват достатъчно комфортно, за да се използват напълно придобития от тях опит. За конете е без значение позиция, статус или каква кола карате! Те забелязват и реагират на това кето се случва ТУК И СЕГА, те са напълно честни в отговорите си и нямат скрити мотиви. Със  конете може да се попочувствате напълно свободно и безопасно, за да бъдете себе си.

Трябва ли участниците да имат опит с коне преди семинарите?
Обучение по никакъв начин не в вързано с конната езда. Няма нужда от опит в контакт с конета. Нито едно от упражненията не се извършва от гърба на коня. Семинарите са подходящи за участници без опит, както и за тези, които имат редовен  контат с конете.


Много хора се страхуват от коне, те могат ли да участват в обучението?
По-голямата част от хората е респектирана от конете, дори и тези, които работят с тях в продължение на години. Това е нормално и здраво изразяване на загриженост ни към себе си. Въпреки това, магията на обучение с коне е точно във влизането извън зоната на комфорта. Професионаления треньор ще ви даде шанс за постепенна адаптация към ситуацията и безопасно преодолеяване на страхове или ограничения.

Дали конете, използвани за семинарите са безопасни?
В семинарите и обучението участват  само тренирани, спокойни коне, които обичат да работят с хора.
Защо конете ще искат да бъдат наши партньори в обучението?
Конят може да бъде партньор в постигането на целите, определени от нас. Въпреки това, както и в човешките отношения професионална и лична цел може да бъде постигната само след изграждането на добри отношения. Добро трайно партньорство, основано на самосъзнание и разбиране за гледната точка на другата страна. Конете прекрасно отразяват тази динамиката и мотивират участниците да работят върху нея. Коне осигуряват незабавна и обективна обратна връзка, което показа много ясно и точно какво трябва да се промени, за да се постигнат добри, силни партньорства, които дават възможност на изпълнението на плана и да се постигне целта.

Защо конете са толкова добро огледало на човешките емоции?
Конете не умеят да пренебрегват истинските емоции, усещайки несъответствие между поведението и емоциите, и тъй като те не могат да лъжат, показват истината. Тяхната чувствителност към невербални сигнали, което е резултат от еволюционното развитие, дава им невероятна способност да четат и да отразяват емоционалното състояние на този с който са в момента. Тяхната реакция и отговор са физически и поради този факт  много ясно и лесно разбираем за хората. Като стадни животни  конете предоставят много ценна информация за динамиката и ролите, които играят отделните членове на екипа или групата.

В кои случаи се използват тези семинари?
Включването на коне, като част от процеса на себе-познание и личностно развитие е особено ефективно и в процеса на изграждане на екипи, насърчаване към груповото сътрудничество, решаване на проблеми, развитие на лидерски умения, комуникация, изграждане на отношения, самосъзнание и изграждане на самочувствие, прекрачване на страховете и ограниченията. Работа с коне по време на семинар осигурява постоянно нови преживявания и възможности за обсъждане, анализ и размисъл. Ключов елемент от процеса на развитие е прехвърляне на постигнатия опит в професионалната среда.

Какво точно се случва по-време на занятията?
Участниците провеждат серия от упражнения с коне, провеждани от земята залагащи на индивидуално взаимодействие с конете.  Задачите позволяват да се идентифицира и да се фокусира върху предизвикателствата и проблемите, които в даден момент участникът тябва да реши. Примерен екип може да има проблеми с ефективна групова работа с цел постигане на общи цели. Структурираните упражнения в този случай с коне ще се съсредоточат върху комуникацията, изграждането на екип и на решаването на ключови проблеми в тази област.

Каква е ролята на факта, че конят е стадо животно?
Поведението на коня се дължи на още един важен аспект, а именно социалната интелигентност, произтичаща от "манталитета на стадото." Конят е бягащо животно, единствената му защита е да избяга, а да е в стадо е условие неговото оцеляване. Стадото пълни защитна роля, осигурява удобство и сигурност на индивидуалните коне. Чрез процеса на опитомяването конят е готов да приеме човека като член на неговото "стадо" и да реагира на поведението му както ще реагира на поведението на друг член от стадото му. Това поведение е причина за това конете да са чудесен медиум което отразява всяка най-малка промяна във взаимоотношенията.

Каква е главната задачата на участниците?
За участниците най-важният опит е самия опит – какво аз внасям във взаимоотношенята? Защо конят реагира по такъв начин на мен и моето поведение? Поведението и отношението на участника на семинара се отразява в поведението на коня. Промяна на човешкото поведение веднага води до промяна в поведението на коня. Това дава възможност да се изследва и експериментира с нови поведения, както и промени в преставите за себе си.

Дали обратната връзка получава се само от конете?
Обективина и незабавна обратна връзка получава се от поведението на коня, но важен елемент на семинара е наблюдението на други лица, както и информацията, предадена от другите участници в задачите. Те дават възможност да се експериментира с собственото поведение, но също така и да се учи от другите.

По време на семинарите хората са поставени далеч от техния ежедневен контекст, защо може да се пренасят тези преживявания в ежедневието и работна среда?
Наблюденията потвърждават, че отношението на хората към конете съотвествант на тяхното отношение към хората. Ние сме това, което сме, и работим въз основа на заучени модели и реакции. Тези модели перфектно се разкриват в ситуация на стрес, произтичащ от работата с непознао, голямо животно. Същите навици и нагласи хората използват със своите колеги, клиенти и членове на семейството.


Развитие на способността за ефективна комуникация чрез работата с коне осигурява умения, знания и опит, а това води до значително подобряване на справяне с предизвикателствата в живота, задачи и хора, които срещаме по пътя си. Ние всички сме членове на нашето собствено, човешкото стадо, и ние трябва да постъпваме така, за да работим ефективно и да подобрим качеството си на живот и последиците от действията ни.

bottom of page